Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh MFM383-C (96×96)

Tài liệu: Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh MFM383c

– Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh
– Hiển thị 3 hàng, 3 số, dạng LCD
– Hàng thứ 4: 8 số (dành cho năng lượng)
– Cài đặt hệ số CT: 5A – 5.000A
– Mạng kết nối: 3 pha – 4 dây & 1 pha – 2 dây
– Nguồn cấp: 85 – 270V AC/DC
– Truyền thông MODBUS (dành cho MFM383-C)

 

0948 956 835